ชนิดของฮอร์โมนทดแทน   

      สตรีที่ยังมีมดลูกอยู่เมื่อได้รับฮอร์โมนทดแทน จำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทั้งสองอย่างร่วมกันเสมอ โดยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะช่วยป้องกันไม่ให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะสั่งยาฮอร์โมนสองชนิดดั้งกล่าวในรูปของยาเม็ดรับประทานซึ่งมี รูปแบบของยาหลากหลายชนิดและมีวิธีรับประทานแตกต่างกันไป


      อย่างไรก็ตาม แพทย์อาจสั่งฮอร์โมนทดแทนให้ท่านในรูปแบบที่ตัวยาฮอร์โมนจะมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง เช่น อยู่ในรูปของ แผ่นแปะผิวหนัง (patch) , ครีมทางช่องคลอด, เม็ดยาสองใส่ทางช่องคลอด (pessary) รูปแบบของฮอร์โมนทดแทนที่ให้ผ่านทางผิวหนังนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นในสตรีที่ยังคงมีมดลูกอยู่ การใช้ยาชนิดดังกล่าวนี้ไม่ควรใช้เป็นเวลานานต่อเนื่อง ถ้าจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องควรจะได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนร่วมด้วย เพื่อป้องกันเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวเสมอ


      ฮอร์โมนทดแทนที่อยู่ในรูปของแผ่นแปะผิวหนังจะมีผลในการลดอาการขาดประจำเดือนได้ดี ยกเว้น ครีมและยาเม็ดสอดช่องคลอด จะใช้รักษาเฉพาะที่เกี่ยวกับอาการทางช่องคลอดและระบบกระเพาะปัสสาวะ เท่านั้น เช่น อาการแห้งหรือเจ็บทางช่องคลอด , คันช่องคลอด , ปัสสาวะกลั้นไม่อยู่หรือกะปริดกะปรอย เป็นต้น

 

อ่านย้อนหลัง | อ่านเรื่องถัดไป