นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง

เกิด
26 พฤศจิกายน 2487

วุฒิการศึกษา
แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา เกียรติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

การศึกษาและฝึกงานต่างประเทศ
- ด้าน Obstetrics & Gynecology ที่ Berkshire Medical Center, Piltsfield, Massachusetts, U.S.A.
- Research Fellow โครงการ Granolosa Cell Culture ร่วมกับ Howards A Zacur, M.D. ที่ Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, U.S.A.

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
ประจำกรมแพทย์ทหารอากาศ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ กองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

งานพิเศษในปัจจุบัน
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งประธานอนามัยเจริญพันธุ์
รองประธานชมรมวิชาการทางสตรีวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย
เลขาธิการชมรมอนามัยเจริญพันธุ์

งานวิจัย
1.Effect of hormone replacement therapy on lipids and lipoproteins
2.Levels of serum total alkaline phosphatase and urinary N-telopeptide that can
   discriminate osteopenia and osteoporosis from normal bone mass density
3.Comparison of anti-bone resorptive effects among 5 hormone therapies
4.Comparison of bone formation anti-bone resorptive effect between calcium carbonate
   and chelated calcium replacement .

ประวัติย่อของวิทยากรรับเชิญ

+ ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ...more>>>
+ Professor Goran Samsioe M.D. ...more>>>
+ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง ...more>>>
+ รองศาสตราจารย์นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ...more>>>
+ พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล...more>>>
+ Thomas Victor Sanchez ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. ศุภศิลป์ สุนทราภา...more>>>
+ ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. เกษียร ปัญญาคำเลิศ...more>>>