พ.อ.กิฎาพล วัฒนากูล

- พบ.South western university,phils.
- MPHM- Master of primary health care management
- Certificate in plastic surgery
- ว.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

 


 

ตำแหน่งในอดีต (ที่สำคัญ)

- ผ.อ.รพ.ค่ายภาณุรังษี
- ผ.อ.รพ.ค่ายเสนาณรงค์

..............................................................................................................................................

ตำแหน่งอื่นๆ

-  กรรมการร่างหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
-  กรรมการบริหารวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
-  กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการสมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ครอบครัว
-  กรรมการ ,รองเลขาฯ คณะ อฝส. (อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ)
-  ตุลาการศาลทหาร - กรุงเทพ
-  ที่ปรึกษารมว.กห.ในชุดบรรเทาสาธารณภัย
-  กรรมการ ,เลขานุการพิจารณาสัดส่วนแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา
..............................................................................................................................................

 
ประวัติย่อของวิทยากรรับเชิญ

+ ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ...more>>>
+ Professor Goran Samsioe M.D. ...more>>>
+ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง ...more>>>
+ รองศาสตราจารย์นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ...more>>>
+ พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล...more>>>
+ Thomas Victor Sanchez ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. ศุภศิลป์ สุนทราภา...more>>>
+ ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. เกษียร ปัญญาคำเลิศ...more>>>