ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา

- พบ. แพทยศาสตร์ศิริราช 2528
- แพทย์ประจำโรงพยาบาลใน จังหวัดยะลา 2528-2532
- วว อายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ศิริราช 2535
- Clinical Research Fellow in Calcium and Bone Metabolism Bames and Jewish Hospital, Washington
  University School of Medicine, 2538-40
- ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาโบลิสม คณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์
  สงขลา

 
ประวัติย่อของวิทยากรรับเชิญ

+ ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ...more>>>
+ Professor Goran Samsioe M.D. ...more>>>
+ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง ...more>>>
+ รองศาสตราจารย์นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ...more>>>
+ พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล...more>>>
+ Thomas Victor Sanchez ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. ศุภศิลป์ สุนทราภา...more>>>
+ ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. เกษียร ปัญญาคำเลิศ...more>>>