ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิลป์ สุนทราภา

1. ประวัติการศึกษา (เรียงจากสูงสุดตามลำดับ)

ปีที่จบ
คุณวุฒิ
ชื่อสถานศึกษา
2528 วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรมสาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ร.พ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2526 ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ ร.พ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2522 วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2524 แพทยศาสตร์บัณฑิต ร.พ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2. ประวัติการทำงาน

2.1 ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการ เมื่อ 8 เมษายน 2526
       กรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

2.2 ตำแหน่งทางวิชาการ

ปี พ.ศ
ชื่อตำแหน่ง
ชื่อสถานที่ทำงาน
จังหวัด
2526 อาจารย์โท คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

2.3 ตำแหน่งทางบริหาร

2530 ผู้ประสานงานห้องผ่าตัด คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 7/2530 สั่ง ณ วันที่
         6 มกราคม 2530

2536 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 473/2536 สั่ง ณ วันที่
         13 ตุลาคม 2536

2540 คณะกรรมการบริหารคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 631/2540 สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2540

2541 คณะกรรมการโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่          573/2541 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

2542 คณะกรรมการโครงการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 230/2542 สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542

  คณะกรรมการดำเนินการประกวดสุขภาพผู้อายุ เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี
2542 คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 322/2542 สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2542

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเอื้ออาทรผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่ง
ประเทศไทย คำสั่ง มหาวิทยาลัย ที่ 2482/2542 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2542

  คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Update in AO course & technique
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 542/2542 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2542

2543 คณะกรรมการการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการวันพุธ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2543-2544 คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 97/2543 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543

            คณะอนุกรรมการโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ในวโรกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ และพิธีบายศรี-สู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล-ต่ออายุและการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3255/2543 สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2543

            รองประธานคณะกรรมการดำเนินจัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง Osteoporosis in Thailand คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 915/2543 สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2543
2544
            คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 400/2544 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2544

3.3 เอกสารประกอบการสอน

1) ศุภศิลป์ สุนทราภา. การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์. ขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    ขอนแก่น 2529. จำนวน 5 หน้า

2) ศุภศิลป์ สุนทราภา. Fracture and dislocation in children. ขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2529. จำนวน 24 หน้า

3) ศุภศิลป์ สุนทราภา. Inflammatory disorders of bone and joint Part II (Tuberculosis, nonspecific.). ขอนแก่น:     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2530. จำนวน 30 หน้า

4) ศุภศิลป์ สุนทราภา. แคลเซียมและไวตามินดีในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน. ขอนแก่น:     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542. จำนวน 49 หน้า

5) ศุภศิลป์ สุนทราภา. โรคกระดูกพรุน. ขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.2542. จำนวน 25     หน้า

6) ศุภศิลป์ สุนทราภา. Soft tissue degenerative disease. ขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2543. จำนวน 14 หน้า

4. ผลงานวิจัย

4.1 ผลงานวิจัยที่เคยตีพิมพ์และกำลังตีพิมพ์

1. ศุภศิลป์ สุนทราภา. การรักษาภาวะกระดูกที่ปุ่มข้อด้านนอกของกระดูกต้นแขน. วารสารศูนย์แพทยศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528; 11 (1) : 126-128.

2. ศุภศิลป์ สุนทราภา. Open fracture and motorcycle accident. Srinagarind Med J 1993; 8(2): 80-84.

3. ศุภศิลป์ สุนทราภา. The correlation of bone mineral densities among the lumbar spines, proximal femur and     distal forearm. Srinagarind Med J 1999; 14(4):245-250.

4. ศุภศิลป์ สุนทราภา. The prevalence and the calcidiol level of vitamin D deficiency in the elderly Thai women     in municipality of Khon Kaen province, Thailand. Srinagarind Med J. In press 2001.

5. ศุภศิลป์ สุนทราภา. Vitamin D deficiency and the risk of osteoporosis in elderly women. Srinagarind Med J.     In press 2001.

4.2 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่สำคัญ
1. ศุภศิลป์ สุนทราภา. โรคเก๊าท์. วารสารศูนย์แพทยศาสตร์ 2529; 12(3): 119-122.

2. ศุภศิลป์ สุนทราภา. Calcition and Flavonoids. Metabolic Bone Bulletin (Thai
    Orthopaedic Association) 2541 : 2 (7) : 3-5.

3. ศุภศิลป์ สุนทราภา. Bisphosphonate : Preclinical aspects. Metabolic Bone Bulletin (Thai Orthopaedic     Association) 2542 : 5 (1) : 7-8.

4. ศุภศิลป์ สุนทราภา. Clinical use of disphosphonates in postmenopausal osteoporosis.
    Metabolic Bone Bulletin (Thai Orthopaedic Association) 2542 : 5 (1) : 11-15.

5. ศุภศิลป์ สุนทราภา. การสังเคราะห์ไวตามินดีที่ผิวหนังจากแสงแดด. ศรีนครินทร์เวชสาร
    2542; 14(2) : 132-137.
ประวัติย่อของวิทยากรรับเชิญ

+ ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ...more>>>
+ Professor Goran Samsioe M.D. ...more>>>
+ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง ...more>>>
+ รองศาสตราจารย์นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ...more>>>
+ พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล...more>>>
+ Thomas Victor Sanchez ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. ศุภศิลป์ สุนทราภา...more>>>
+ ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. เกษียร ปัญญาคำเลิศ...more>>>