ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน

  -  คุณวุฒิ แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.ศ. 2518 , รามาธิบดี รุ่น 5), วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา
      อายุรศาสตร์ , วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
      Fellow of the American College of Endocrinology
  -  ตำแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์ ระดับ 10
  -  ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
     หัวหน้าห้องปฏิบัติการต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ , สำนักวิจัย
  -  สถานที่ทำงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  -  โทรศัพท์ 201-1394,  โทรสาร 201-1715, 
      E-mail address : rarrv.@mahidol.ac.th
  -  ประสบการณ์ /ความชำนาญทางวิชาการและอื่น ๆ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคของระบบต่อมไร้ท่อ
      และเมตาบอลิสม์
  -  งานวิจัย /งานวิชาการที่กำลังทำอยู่ โรคขาดสารไอโอดีน โรคกระดูกพรุน 

โครงการวิจัยที่สำคัญ
หัวหน้าโครงการวิจัย : การป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนในคนไทย
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
..............................................................................................................................................
หัวหน้าโครงการวิจัย : ความหนาแน่นของกระดูกและดัชนีทางชีวเคมีของการสร้าง และการสลายกระดูกในคนไทยปกติ
แหล่งทุน : มูลนิธิอานันทมหิดล
..............................................................................................................................................
หัวหน้าโครงการวิจัย : การสำรวจภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด เพื่อประเมินและติดตาม โครงการรณรงค์ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
..............................................................................................................................................

 

เกียรติและรางวัลที่เคยได้รับ
-  ทุนพัฒนาอาจารย์จากมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี 2531-2534
-  ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 องค์ปาฐก ใน “ปาฐกถา รจิต บุรี” 2540
-  ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล 2540
-  เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2540
..............................................................................................................................................

ผลงานทางวิชาการ
-  ตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ       88 เรื่อง
-  ตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ภาษาไทย           11 เรื่อง
-  บทความในตำราภาษาอังกฤษ                                   1 บท
-  บทความในตำราภาษาไทย                                       4 บท
-  บรรณาธิการตำราภาษาไทย                                      1 เล่ม
-  เสนอผลงานวิจัย ณ ที่ประชุมนานาชาติ                   25 ครั้ง
-  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ต่างประเทศ        14 ครั้ง
..............................................................................................................................................

สมาชิกในสมาคมวิชาชีพที่สำคัญ
-  สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
-  สมาชิกแพทยสมาคม สมาชิกต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
-  สมาชิก The Endocrine Society (USA)
-  สมาชิก The American Diabetes Association
-  สมาชิก The American Association of Clinical Endocrinologists
..............................................................................................................................................

 

ประวัติที่สำคัญอื่นๆ
-  กรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
-  กรรมการ scientific advisory committee มูลนิธิรางวัลมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
-  กรรมการในคณะกรรมการดำเนินโครงการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด , กระทรวงสาธารณสุข
-  ประธานวิชาการสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
-  อนุกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมอันตรายในการใช้ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
   ยากระทรวงสาธารณสุข
-  อนุกรรมการสาขาต่อมไร้ท่อ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
-  กรรมการในคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
-  อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2517-2518
-  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  ..........................................................


ประวัติย่อของวิทยากรรับเชิญ

+ ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ...more>>>
+ Professor Goran Samsioe M.D. ...more>>>
+ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง ...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ...more>>>
+ พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล...more>>>
+ ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา...more>>>
+ ร.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ...more>>>

+ Alex Kow Tanaka B.A. ...more>>>/ คำนำ / โปรแกรมการประชุม / รายชื่อวิทยากร และ ประวัติ / วิธีการ และ ค่าลงทะเบียน /
/ สถานที่ประชุม / ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่แล้ว / กลับสู่หน้าหลัก / Top /

WAITHONG.COM WAITHONG.COM