รองศาสตราจารย์นพ. นิมิต  เตชไกรชนะ

   ชื่อ-นามสกุล
   นายแพทย์นิมิต    เตชไกรชนะ
   ( NIMIT   TAECHAKRAICHANA, MD. )
  
   ตำแหน่งในปัจจุบัน
   รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ...........................................................................................................................................

   ประวัติการศึกษา
   -  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2524
   -  แพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2526
   -  วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปี พ.ศ. 2532
   -  วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2534
   -  Research fellow in menopause ที่ Center for Clinical and Basic
   -  Research ประเทศเดนมาร์ก ปี พ.ศ. 2537

   ...........................................................................................................................................

   รางวัลที่เคยได้รับ
   -  Young Gynaecologist Award of Asia & Oceania Federation of
   Obstertrics and Gynecology 1995
   ...........................................................................................................................................

   ผลงานวิจัย
   -  มากกว่า 50 เรื่อง   


  ..........................................................


ประวัติย่อของวิทยากรรับเชิญ

+ ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ...more>>>
+ Professor Goran Samsioe M.D. ...more>>>
+ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง ...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ...more>>>
+ พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล...more>>>
+ ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา...more>>>
+ ร.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ...more>>>

+ Alex Kow Tanaka B.A. ...more>>>/ คำนำ / โปรแกรมการประชุม / รายชื่อวิทยากร และ ประวัติ / วิธีการ และ ค่าลงทะเบียน /
/ สถานที่ประชุม / ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่แล้ว / กลับสู่หน้าหลัก / Top /

WAITHONG.COM WAITHONG.COM