ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา

- พบ. แพทยศาสตร์ศิริราช 2528
- แพทย์ประจำโรงพยาบาลใน จังหวัดยะลา 2528-2532
- วว อายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ศิริราช 2535
- Clinical Research Fellow in Calcium and Bone Metabolism Bames and Jewish Hospital, Washington
  University School of Medicine, 2538-40
- ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาโบลิสม คณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์
  สงขลา


  ..........................................................


ประวัติย่อของวิทยากรรับเชิญ

+ ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ...more>>>
+ Professor Goran Samsioe M.D. ...more>>>
+ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง ...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ...more>>>
+ พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล...more>>>
+ ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา...more>>>
+ ร.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ...more>>>

+ Alex Kow Tanaka B.A. ...more>>>/ คำนำ / โปรแกรมการประชุม / รายชื่อวิทยากร และ ประวัติ / วิธีการ และ ค่าลงทะเบียน /
/ สถานที่ประชุม / ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่แล้ว / กลับสู่หน้าหลัก / Top /

WAITHONG.COM WAITHONG.COM