ผ.ศ. น.พ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

Birthdate : December 1, 1965
City and country of birth : Bangkok (BKK), THAILAND
Country of citizenship : THAILAND
Sex : Male

Education
Primary school and secondary school

Name of Institution
City/Country
From (year) to
Ratchawatwitaya school
BKK/Thailand 1971-1974
Satsanguanwitaya school
BKK/Thailand 1975-1977
Watrachathiwat school BKK/Thailand 1978-1980

High school (Science)

Name of Institution
City/Country
From (year) to
Triamudom College
BKK/Thailand 1981-1982

Medical School

Name of Institution
City/Country
From (year) to
Degree
Faculty of Medicine
Chulalongkorn, Univ.
BKK/Thailand 1983-1986 B.Sc
Faculty of Medicine
Chulalongkorn, Univ.
BKK/Thailand 1987-1988 M.D.

Postgraduate Medical Training

Name of Institution
City/Country
From (year) to
Degree
OB-GYN Dept.
Faculty of Medicine
Chulalongkorn, Univ.
BKK/Thailand 1992-1994 Thai - Board
OB-GYN
Reproductive Medicine,
OB-GYN Dept.
Faculty of Medicine
Chulalongkorn, Univ.

BKK/Thailand 1997-1998 Thai - Subboard
OB-GYN
Royal Melbourne Hospital Melbourne, Australia 2000 Research in Menopause

The positions which have been chronologically held since graduation from Medical School

Title of Position held
Institution/Univ./
Hosp.

Dept.
City/
Country
From (year) to
Staff Member
Srisangwan Hosp.
-
Maehongson,
Thailand

1989-1991
Staff Member

Chulalongkorn Hosp. OB-GYN BKK, Thailand 1995-1997
Lecturer Division of
Reproductive Medicine
Division of
Perinatal Medicine
OB-GYN BKK, Thailand 1998
Assistant Professor Division of Reproductive
Medicine (Menopause)
OB-GYN BKK, Thailand 1999-present

 

ACADEMIC AWARD : Young Investigator Travelling Grant of Asia & Pacific
Federation of Menopause 2001

PUBLICATIONS :

1. Taechakraichana N, Limpaphayom K, Jaisamram U, Panyakhamlerd K, Chaikittisilpa S, Chompootweep S. Menopausal complaints. Chula Med J 1995; 39: 451-68.
2. Panyakhamlerd K, Limpaphayom K, Taechakraichana N. The effectiveness of hormone in relieving menopausal symptoms. J Med Assoc Thai 1996; 79: 273-7.
3. Taechakraichana N, Intraragsakul A, Panyakhamlerd K, Numchaisrika P, Limpaphayom K. Estradiol and follicle - stimulating hormone levels in oophorectomized women using vaginal estrogen. J Med Assoc Thai 1997; 80 : 626-30.
4. Taechakraichana N, Panyakhamlerd K, Pasatrat S, Limpaphayom K, Prevalence of abnormal lipid profiles in early postmenopausal women. Chula Med J 1997; 41: 181-90.
5. Taechakraichana N, Panyakhamlerd K, Angkawanich P, Limpaphayom K. Osteoporosis in various menopausal status. Thai J Obstet Gynaecol 1997; 9: 197-201.
6. Panyakhamlerd K, Chaikittisilpa S, Taechakraichana N, Limpaphayom K. Calcium and postmenopausal osteoporosis. Chula Med J 1997 Nov; 41(11): 845-59.
7. Panyakhamlerd K, Taechakraichana N, Limpaphayom K. Bleeding pattern during hormone replacement therapy. Proceedings of the Thai Menopause Society 1997: 45-52. Fourth scientific meeting of the Thai Menopause Society. Bangkok, Thailand. March 28, 1997.
8. Taechakraichana N, Phupong V, Leepipatpaibool S, Onthaum Y, Panyakhamlerd K, Chaikittisilpa S, et al. Changes of bone markers in association with ovarian funciton. J Med Assoc Thai 1998; 81(Suppl 1): 105S.
9. Taechakraichana N, Angkawanich P, Panyakhamlerd K, Limpaphayom K. Postmenopausal osteoporosis : what is the real magnitude of the problem in the Thai population? J Med Assoc Thai 1998; 81: 397-401.
10. Limpaphayom K, Bunyavejchevin S, Panyakhamlerd K, Poshyachinda M, Taechakraichana N. Risk factors of osteoporosis in Thai postmenopausal women attending menopause clinic to Chulalongkorn Hospital. In: Limpaphayom K, editor. Proceeding of 1st Asian-European Congress on the Menopause Bologna: Monduzzi Editore, 1998: 181-5.
11. Taechakraichana N, Udomponglukkana S, Panyakhamlerd K, Leepipatpaibul S, Limpaphayom K. Estradiol and follicle - stimulating hormone levels in oophorectomized women applying percutaneous 17b-estradiol over the medial surface of the left arm. J Med Assoc Thai 1999; 82: 115-20.
12. Panyakhamlerd K, Chotnopparatpattara P, Taechakraichana N, Kukulprasong A, Chaikittisilpa S, Limpaphayom K. Skin Thickness in different menopausal status. J Med Assoc Thai 1999; 82: 351-6.
13. Limpaphayom K, Panyakhamlerd K, Taechakraichana N, Kukulprasong A, Chotnopparatpattara P, Chaikittisilpa S. The predictive value of skin thickness in the diagnosis of osteopenia. J Med Assoc Thai 1999; 82: 347-51.
14. Taechakraichana N, Panyakhamlerd K, Chaikittisilpa S, Limpaphayom K, New developments in management of menopause. Chula Med J 1999; 43: 693-700.
15. Taechakraichana N, Pasatrat S, Ninlagarn T, Panyakhamlerd K, Chaikittisilpa S, Limpaphayom K. Dyslipidemia among healthy postmenopausal Thai women. J Med Assoc Thai 1999; 82: 895-9.
16. Taechakraichana N, Limpaphayom K, Ninlagarn T, Panyakhamlerd K, Chaikittisilpa S, Dusitsin N. A randomized trial of oral contraceptive and hormone replacement therapy on bone mineral density and coronary heart disease risk factors in postmenopausal women. Obstet Gynecol 2000; 95: 87-94.
17. Tanawattanacharoen S, Panyakhamlerd K, Chaikittisilpa S, Taechakraichana N, Limpaphayom KK. Uterine blood flow response to hormonal replacement therapy in asymptomatic postmenopausal women: A transvaginal doppler study. J Med Assoc Thai 2000; 83: 368-73.
18. Chaikittisilpa S, Tulvatana W, Taechakraichana N, Panyakhamlerd K, Limpaphayom K. Hormone replacement therapy and tear volume in postmenopausal women with dry eye. Thai J Obstet Gynaecol 2000; 12; (in press).
19. Panyakhamlerd K, Limpaphayom K, Taechakraichana N, Chaikittisilpa S, Pasatrat S, Pojanasopanakun S. Comparison of norgestrel- versus cyproterone acetate-containing hormone replacement therapy on lipid-lipoprotein metabolism. J Med Assoc Thai. 2000 Jul; 83(7): 764-70.
20. Bunyavejchevin S, Limpaphayom K, Panyakhamlerd K, Poshyachinda M, Taechakraichana N. Risk factors for osteoporosis in postmenopausal Thai women attending menopause clinic at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Chula Med J 2001;45:233-40.
21. Taechakraichana N, Jaisamrarn U, Panyakhamlerd K, Chaikittisilpa S, Limpaphayom K. Difference in bone acquisition among hormonally treated postmenopausal women with normal and low bone mass. J Med Assoc Thai 2001;84(Suppl 2) : in press.
22. Chotnopparatpattara P, Panyakhamlerd K, Taechakraichana N, Tantivatana J, Chaikittisilpa S, Limpaphayom K. An effect of hormone replacement therapy on skin thickness of early postmenopausal women. J Med Assoc Thai 2001 (in press).
23. Rungruxsirivorn T, Panyakhamlerd K, Vajrakupt L, Taechakraichana N, Limpaphayom KK. Mammographic findings in menopausal women attending menopause clinic Chulalongkorn Hospital. Thai J Obstet Gynecol 2001 (in press).

ตำราหรือบทความทางวิชาการ

1. กอบจิตต์ ลิมปพยอม, กระเษียร ปัญญาคำเลิศ. การเจ็บครรภ์และการคลอด. ใน: สุขิต เผ่าสวัสดิ์, ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์, ดำรง เหรียญประยูร, สุทัศน์ กลกิจโกวินทร์, บรรณาธิการ . สูติศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร. โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์ 2538: 163-8.
2. นิมิต เตชไกรชนะ, กระเษียร ปัญญาคำเลิศ, กอบจิตต์ ลิมปพยอม, การให้ฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดระดู. ใน : บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุรัตนา จุฬาวัฒนฑล, บรรณาธิการ. ปัญหาสุขภาพสตรีและบุรุษวัยทอง. กรุงเทพมหานคร. นิวไทยมิตรการพิมพ์ 2540: 21-46.
3. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ กระเษียร ปัญญาคำเลิศ, อรรณพ ใจสำราญ, นิมิต เตชไกรชนะ, กอบจิตต์ ลิมปพยอม. การใช้ฮอร์โมนทดแทนทางคลินิก. ใน: การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 40 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22-26 มีนาคม 2542 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร: 227-34.
4. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ, นิมิต เตชไกรชนะ, อรรณพ ใจสำราญ, สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์, กอบจิตต์ ลิมปพยอม. Current trend in menopausal management. ใน: การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 41 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20-24 มีนาคม 2543 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร: 77-94.
5. คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม, กระเษียร ปัญญาคำเลิศ. ระบาดวิทยาของสตรีวัยหมดระดู. ใน: คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม, บรรณาธิการ. วัยหมดระดู. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์ 2543: 1-8.
6.

คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม, กระเษียร ปัญญาคำเลิศ. การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในสตรีวัยหมดระดู. ใน: คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม, บรรณาธิการ. วัยหมดระดู. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์ 2543: 35-42.

7.

คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม, กระเษียร ปัญญาคำเลิศ. ฮอร์โมนทดแทนกับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม. ใน: คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม, บรรณาธิการ. วัยหมดระดู. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์ 2543: 102-5.

8. คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม, กระเษียร ปัญญาคำเลิศ. บทบาทของแคลเซียมในสตรีวัยหมดระดู. ใน: คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม, บรรณาธิการ. วัยหมดระดู. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์ 2543: 122-34.
9. คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม, กระเษียร ปัญญาคำเลิศ, สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์, นิมิต เตชไกรชนะ. พัฒนาการใหม่ในการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดู. ใน: คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม, บรรณาธิการ. วัยหมดระดู. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์ 2543: 135-49.
10. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ. ฮอร์โมนทดแทนและการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง. ใน: นิมิต เตชไกรชนะ, บรรณาธิการ. ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดู. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์ จำกัด 2543: 253-68.
11. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ. อาการข้างเคียงของฮอร์โมนทดแทน. ใน: นิมิต เตชไกรชนะ, บรรณาธิการ. ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดู. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์ จำกัด 2543: 367-88.
12. นิมิต เตชไกรชนะ, กระเษียร ปัญญาคำเลิศ. ฮอร์โมนทดแทนและมะเร็งเต้านม. ใน: นิมิต เตชไกรชนะ, บรรณาธิการ. ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดู. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์ จำกัด 2543: 275-96.
13. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ. การปวดระดู. ใน: กิจประมุข ตันตยาภรณ์, สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์, เยื้อน ตันนิรันดร, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, ดำรง ตรีสุโกศล, บรรณาธิการ. นรีเวชวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์ 2544: 329-47.

  ..........................................................


ประวัติย่อของวิทยากรรับเชิญ

+ ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ...more>>>
+ Professor Goran Samsioe M.D. ...more>>>
+ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง ...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ...more>>>
+ พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล...more>>>
+ ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา...more>>>
+ ร.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ...more>>>

+ Alex Kow Tanaka B.A. ...more>>>/ คำนำ / โปรแกรมการประชุม / รายชื่อวิทยากร และ ประวัติ / วิธีการ และ ค่าลงทะเบียน /
/ สถานที่ประชุม / ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่แล้ว / กลับสู่หน้าหลัก / Top /

WAITHONG.COM WAITHONG.COM