ภาพผู้เข้าร่วมอบรม ฟังการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญผู้เชื่ยวชาญการ
ประชุม Fifth Phramongkutklao Menopause Training Course
ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2546 ครั้งนี้

เป็นอีกครั้งที่มีผู้ร่วมเข้าอบรมเป็นจำนวนมากเช่นเคย มีผู้มาร่วมลงทะเบียน
อบรม 323 คน วิทยากรทุกท่านที่มาบรรยาย ได้รับคำถามจากผู้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละรายการเป็นจำนวนมาก และได้ตอบคำถามข้อสงสัยในการรักษาต่างๆ
เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่งทาง
พันเอกนายแพทย์ กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ หัวหน้าคลินิกวัยทอง รพ พระมงกุฎเกล้า
ซึ่งเป็นผู้จัดการอบรมมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งที่หนึ่ง ได้ย้ำวัตถุประสงค์ของการ
จัดการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมว่าเพื่อให้ได้ทราบหลักการและวิธีการที่ถูก
ต้องและทันสมัยต่อข้อมูลการรักษาวัยทองซึ่งมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันและเพื่อให้แพทย์ได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่คนไข้ในแนว
ทางเดียวกัน นอกจากนี้ คอร์สอบรมวิธีการวัดความหนาแน่นของกระดูกก็มีผู้เข้า
รับการอบรมจนเต็มห้อง ทั้งๆ ที่จัดพร้อมกันกับการอบรมในห้องประชุมใหญ่

ทาง พันเอกนายแพทย์ กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ ผู้จัดการอบรมได้กล่าวว่า ในปีนี้มี
ประชาชนที่สนใจอยากเข้ารับฟังการประชุมด้วยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้อง
การทราบวิธีการรักษาของแพทย์และ อยากทราบแนวการดูและตนเอง แต่การ
ประชุมนี้เป็นการประชุมของแพทย์ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่สนใจ และคนไข้ ที่อยาก
เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องวัยทองนี้ กรุณาอดใจรอซักนิด เนื่องจากจะมีการจัด
การอบรมความรู้เรื่องวัยทองสำหรับประชาชนในปีนี้แน่นอน คาดว่าน่าจะเป็น
กลางปีนี้ วันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ท่านที่ต้องการทราบราย
ละเอียดหรือ จะให้ส่งข่าวเพิ่มเติมก็แจ้ง email ที่จะให้ติดต่อกลับได้ที่เมนู
ติดต่อแพทย์ได้ครับ  Back