วิทยากรภายในประเทศ
  พลตรี สุรพงษ์ สุภาภรณ์
  ที่ปรึกษากองศัลยกรรม รพ. พระมงกฏเกล้า
  ศ.พญ. ชวนชม สกนธ์วัฒน์
  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  พลอากาศตรีหญิง สุรีย์พร บุญจง
  หัวหน้าภาควิชาสูตินารีเวชกรรม รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
  ผศ.นพ. สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา์
  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  รศ.นพ. อรรณพ ใจสำราญ
  ภาควิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศ.นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี
  พ.อ.ผศ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า
  ศ.นพ. อร่าม โรจนสกุล
  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี
  พ.อ.ผศ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า
  รศ.นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา
  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ศ.เกียรติคุณ นพ. ณรงค์ บุญยะรัตเวช
  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  นพ. นิพัทธ์ กาณจนธนาเลิศ
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ.นพ. ฉัตรเลิศ พงษ์ชัยกุล
  ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TOP
 
วิทยากรต่างประเทศ
  Prof. Goran Samsioe
  Department of Ob-Gyn Lund University Hospital, Sweden
  Prof. Yip Cheng Har
  Head of Department of Surgery, Faculty of Medicine,
University of Malaya, Kuala Lumpur, Malasia
  Prof. John Stevenson
  National Heart & Lung Institute
Imperial Collage London Royal Brompton Hospital, England
  Prof. Edith Lau
  Founding President, Hong Kong Osteoporosis Foundation, Hong Kong
TOP