กระดูกคนเราจะประกอบด้วยเซลที่ทำหน้าที่สร้างกระดูกและสลายกระดูก ซึ่งขบวนการนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ในวัยเด็ก การสร้างกระดูกจะมีมากกว่าการสลายกระดูก ทำให้เด็กมีมวลกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุประมาณ 22-25 ปี มวลกระดูกจะสูงสุด (Peak Bone Mass)

ช่วงอายุ 25-30 ปี มวลกระดูกจะคงที่ เนื่องจากการสร้างกระดูกเท่ากับการสลายกระดูก

อายุ 30 ปีขึ้นไป จะเริ่มมีการสลายกระดูกมากกว่าการสร้างกระดูก ทำให้มวลกระดูกเริ่มลดลงตามอายุที่มากขึ้น

 

ในเพศหญิง เมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน (ในคนไทยอายุประมาณ 48 ปี) การสลายกระดูกจะสูงขึ้นถึง 3-5% ใน 5 ปีแรกของการหมดประจำเดือน เนื่องจากขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนในการยับยั้งการสลายกระดูก ทำให้เนื้อกระดูกลดลงอย่างรวดเร็ว

เมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป การสลายกระดูกจะกลับลดลงแต่ยังคงมากกว่าการสร้าง ทำให้มวลกระดูกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

     contact us : q&a@waithong.com